Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 2/2002

Olsztyn, kwiecie?-czerwiec 2002 r.

Uchwa?y Senatu
 
Uchwa?a Nr  136
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2002 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2001 rok.

§ 1
Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwier-dza sprawozdanie finansowe za 2001 rok, na które sk?ada si?:
1) bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2001 roku zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot? 160.094.338,69 z?
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazuj?cy dodatni wynik finansowy - zysk netto w kwocie 4.019.096,70 z?
3) sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pieni??nych, wykazuj?ce zwi?kszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego okresu na sum?  9.367.828,56 z?
4) informacja dodatkowa

§ 2
Zysk netto w kwocie 4.019.096,70 z? nale?y odnie?? na dobro funduszu zasadniczego.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  137
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2002 roku

w sprawie: planu  rzeczowo – finansowego na rok 2002.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?. zmian.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko–Mazurskiego w Olsztynie, stano-wi si? co nast?puje

§ 1
Plan rzeczowo – finansowy na rok 2002 opracowany na podstawie dotacji MENiS na dzia?alno?? dydaktyczn? przyznanej pismem nr DE-I-0333-0-9/2002 z dnia 5 kwietnia 2002 r.  planowanych dotacji KBN na dzia?alno?? naukowo – badawcz? oraz przychodów w?asnych Uczelni zawiera po stronie przychodów i kosztów przedsta-wione poni?ej kwoty:
• przychody ogó?em 192 560,0
• koszty ogó?em  192 560,0
• wynik finansowy  0

§ 2
Po dokonaniu wszechstronnej analizy, Senat Uniwersytetu Warmi?sko–Mazurskiego w Olsztynie uchwala przed?o?ony plan rzeczowo-finansowy na rok 2002.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  138
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2002 roku

w sprawie: utworzenia w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Cen-trum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§  1
1. Senat wyra?a zgod? na utworzenie w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego, jako jednostki ogólno-uczelnianej.
2. Zasady funkcjonowania Centrum Egzamina-cyjnego Instytutu Goethego stanowi? za??cznik do Uchwa?y.

§  2
Senat upowa?nia Rektora do podpisania niezb?dnych dokumentów dotycz?cych utwo-rzenia w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazur-skim w Olsztynie Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Uchwa?y Nr 138 Senatu UWM
z dnia 23 kwietnia 2002 r.

Zasady funkcjonowania jednostki ogólnouczelnianej
pn. Centrum Egzaminacyjne
Instytutu Goethego

1. Zadaniem Centrum Egzaminacyjnego Insty-tutu Goethego jest organizacja i przepro-wadzanie egzaminów z j?zyka niemieckiego oraz wystawianie certyfikatów mi?dzyna-rodowych, po?wiadczaj?cych z?o?enie egza-minu pa?stwowego z j?zyka niemieckiego.
2. Dzia?alno?? Centrum nadzoruje prorektor odpowiedzialny w Uniwersytecie za proces kszta?cenia.
3. Za prac? Centrum odpowiada kierownik, powo?ywany przez Rektora.
4. Rozliczenia finansowe Centrum rejestro-wane s? na wydzielonym subkoncie Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.


Uchwa?a Nr  139
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2002 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.dr.hab. EMILOWI NALBORCZYKOWI.    
                   
Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof.dr.hab. EMILOWI  NALBORCZYKOWI
cz?onkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk

w uznaniu zas?ug za dzia?alno?? w instytucjach centralnych organizacji nauki polskiej i w ogólnopolskich gremiach doradczych, za dzia?alno?? naukow? i na rzecz naukowego rozwoju kadry fizjologów ro?lin oraz promocji bada? polskich uczonych; w uznaniu zas?ug dla Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2
Wniosek promotora w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  140
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2002 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.dr. RALPHOWI  OBENDORFOWI.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof.dr. RALPHOWI  OBENDORFOWI
z Cornell University w USA

wybitnemu uczonemu o mi?dzynarodowym uznaniu, specjali?cie w zakresie biologii nasion, szczególnie zas?u?onemu w kszta?ceniu m?odych polskich kadr naukowych, w tym  we wspó?pracy z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 2
Wniosek promotora w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  141
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Krajow? Rad? Radiofonii i Telewizji.
                        
Na podstawie art 48, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§  1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z Krajow? Rad? Radiofonii            i Telewizji w sprawie patronatu Rady nad kszta?ceniem na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna.

§  2
Zakres patronatu okre?la za??cznik do Uchwa-?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Uchwa?y Nr 141 Senatu UWM
z dnia 10 maja 2002 r.

Zakres patronatu
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
nad kierunkiem studiów dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

1) wspieranie w?adz uczelni w organizowaniu praktyk studenckich oraz sta?y naukowych w krajowych i zagranicznych o?rodkach radiowych i telewizyjnych;
2) pomoc w organizacji przez Uniwersytet kszta?cenia na odleg?o??;
3) uczestniczenie cz?onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w seminariach specjalistycznych i monograficznych oraz otwartych wyk?adach uniwersyteckich;
4) pomoc w pozyskiwaniu wysoko specjalistycznej kadry naukowej z zakresu dziennikarstwa dla Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.


Uchwa?a Nr  142
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zmiany organizacyjne.
  
Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany na Wydziale Zarz?dzania:
1. przekszta?cenia:
 a) Zak?adu Statystyki i Ekonometrii w zespó? dydaktyczny funkcjonuj?cy w ramach Katedry Statystyki   i Informatyki;
 b) Zak?adu Systemów Informatycznych w Zarz?dzaniu w zespó? dydaktyczny funkcjonuj?cy w ramach Katedry Statystyki i Informatyki;
2. zniesienia:
 a) Zak?adu Ekonomiki i Organizacji Produkcji funkcjonuj?cego dotychczas w ramach Katedry Ekonomiki Produkcji;
 b) Zak?adu Zarz?dzania Produkcj? funkcjonuj?cego dotychczas w ramach Katedry Ekonomiki Produkcji;
3. utworzenia Katedry Ubezpiecze?.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 czerwca 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  143
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 maja 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zmiany organizacyjne.
                      
Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany na Wydziale Prawa i Administracji:
1. zniesienia:
 a) Zak?adu Historii Pa?stwa i Prawa Polskiego;
 b) Zak?adu Powszechnej Historii Pa?stwa i Prawa;
2. utworzenia Katedry Historii Pa?stwa i Prawa.
3. wy??czenia z Zak?adu Prawa Rzymskiego i Prawa Kanonicznego problematyki dotycz?-cej Prawa Kanonicznego i utworzenie nowe-go Zak?adu obejmuj?cego Prawo Kano-niczne
4. zmiany nazwy Zak?adu Prawa Rzymskiego i Prawa Kanonicznego na Zak?ad Prawa Rzymskiego.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 wrze?nia 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  144
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: utworzenia ogólnouczelnianej jednostki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie.
                        
Na podstawie § 10 i § 21 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Senat wyra?a zgod? na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? Kolegium Wschodnioeuropejskie w Braniewie.
2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawuje prorektor wyznaczony przez rektora.

§ 2
Do zada? Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w szczególno?ci nale?y:
1. prowadzenie bada? naukowych z zakresu historii, kultury pogranicza, ochrony ?rodo-wiska naturalnego i kulturowego, nauk humanistyczno-spo?ecznych, techniczno-przyrodniczych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie;
2. ewidencja i archiwizowanie materia?ów naukowych;
3. wykonywanie ekspertyz naukowych zleco-nych przez podmioty gospodarcze i jednostki spo?eczno-kulturalne;
4. nawi?zywanie kontaktów z o?rodkami naukowymi krajów basenu Morza Ba?tyc-kiego oraz Europy Wschodniej;
5. promocja osi?gni?? naukowych i popula-ryzowanie wiedzy;
6. prowadzenie ró?nych form kszta?cenia.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  145
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: wysoko?ci pensum dydakty-cznego dla poszczególnych stanowisk nau-czycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, w roku akade-mickim 2002/2003.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7 art.101 i art.102 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz na podstawie § 50 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, Senat postanawia    co nast?puje:

§ 1
W roku akademickim 2002/2003 obowi?zu-j?cy wymiar pensum dydaktycznego dla nau-czycieli akademickich, wynosi:
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
 - prof. zw. i nadzw. z tytu?em - 165 godzin  obliczeniowych rocznie,
 - prof. nadzwyczajni ze stop. dr hab. - 195 go-dzin obliczeniowych rocznie,
 - adiunkci (dr, dr hab.) - 210 godzin obli-czeniowych rocznie,
 - asystenci - 210 godzin obliczeniowych rocz-nie.
2. Pracownicy dydaktyczni:
 - st. wyk?adowcy i wyk?adowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie,
 - lektorzy, instruktorzy i inni - 540 godzin obliczeniowych rocznie równorz?dni.

§ 2
Nauczycielom akademickim pe?ni?cym fun-kcje kierownicze w uczelni, tj. rektorowi, prorektorowi, dziekanowi, prodziekanowi oraz cz?onkom Pa?stwowej Komisji Akredyta-cyjnej, Centralnej Komisji ds. Tytu?u Nauko-wego i Stopni Naukowych, Komitetu Bada? Naukowych, ustala si? wymiar pensum dydaktycznego w wysoko?ci 120 godzin obli-czeniowych rocznie.

§ 3
1. Nauczyciel akademicki po uko?czeniu 60 roku ?ycia mo?e ubiega? si? o obni?enie pensum  dydaktycznego.
2. Warunki obni?ania pensum dydaktycznego w przypadku o którym mowa w ust.1 okre-?la Uchwa?a nr 50 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2001 roku.

§ 4
1. Jednostk? organizacyjn?, w ramach której rozlicza si? pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, samodzielny zak?ad, klinika, studium, Centrum Edukacji Nauczycielskiej.
2. Godzin? obliczeniow? stanowi trwaj?ca 45 minut jedna efektywna godzina ni?ej wymienionych zaj??:
 1) wyk?adu,  ?wicze? wszystkich ro-dzajów oraz konwersatoriów  i  se-minariów obj?tych planami stu-diów dziennych, wieczorowych i zaocznych;
 2) zaj?? prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magister-skiej;
 3) zaj?? na studiach doktoranckich z przedmiotów okre?lonych w minimum programowym, stano-wi?cym za??cznik do Zarz?dzenia Nr 23 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2001 roku;
 4) zaj?? realizowanych w ramach kszta?cenia pedagogicznego, pro-wadzonych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

§ 5
1. Okre?la si? liczebno?? grup ni?ej  wyszczególnionych form i rodzajów zaj??:
 1) grupy wyk?adowe kierunkowe - ca?y rok studiów (modu? kszta?cenia),
 2) grupy wyk?adowe specjalno?ciowe – ca?a grupa specjalno?ciowe,
 3) grupy zaj?? ?wiczeniowych, semi-naryjnych, laboratoryjnych - nie wi?cej ni? 24 osoby (II–VI rok studiów) i nie wi?cej ni? 26 osób (I rok studiów),
 4) grupy zaj?? konwersatoryjnych - nie wi?cej ni? 30 osób,
 5) grupy zaj?? wychowania fizycznego i zaj?? w sekcjach sportowych - wg odr?bnych uregulowa? prawnych,
 6) grupy zaj?? seminaryjnych – dyplo-mowych - nie wi?cej ni? 12 osób.
2. Ostateczn? liczebno?? poszczególnych grup ?wiczeniowych ustala dziekan wydzia?u (kierownik jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej) na podstawie analizy wysoko?ci dotacji  bud?etowej  dla  danego wydzia?u (jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej) oraz specyfiki przedmiotu.
3. Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta, wynikaj?cej  z programu studiów,  po jej pozytywnej ocenie:
 1) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wy-miarze -przys?uguje wynagrodzenie w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 5 godzin obliczeniowych x stawka za godzin? ponadwymiarow?  obowi?zuj?c? na danym  stanowisku;
 2) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? zaj?? dydaktycznych w okre?lonym  wymiarze - zalicza si? 5 godzin obli-czeniowych do uzupe?nienia  obo-wi?zuj?cego wymiaru pensum dydak-tycznego;
 3) nauczyciel akademicki nie powinien prowadzi? wi?cej ni? 12 prac dyplo-mowych.        
4. Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta  wymagaj?cej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub tere-nowych, uj?tych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e zaliczy? dodatkowo osobie prowadz?cej 5 godzin obliczeniowych za ka?d? prac?.
5. Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu i programu studiów, nauczycielowi akademickiemu, dziekan mo?e zaliczy? 5 godzin oblicze-niowych rocznie za ka?dego studenta.
6. Za sprawowanie opieki nad aktywnym ko?em naukowym dziekan mo?e zaliczy? 15 godzin obliczeniowych rocznie. 
7. Za opracowanie materia?u dydaktycznego do prowadzenia zaj?? wg formu?y „kszta?-cenia na odleg?o??”, rektor na wniosek dziekana mo?e zaliczy? nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie.

§  6
Ustala si? wska?nik przeliczeniowy do wszyst-kich rodzajów zaj?? dydaktycznych:
 1) prowadzonych w j?zyku obcym (z wy??-czeniem zaj?? realizowanych w ramach specjalno?ci neofilologicznych i lektora-tów), po akceptacji takiej formy prowa-dzenia zaj?? przez dziekana wydzia?u, w  wysoko?ci - 3,0
 2) prowadzonych przez osoby spoza uczelni (zatrudnione na podstawie umowy – zlece-nia) na kierunku piel?gniarstwo, jako for-ma ?wicze? w zak?adach opieki zdrowot-nej w wysoko?ci - 0,5;
 3) pozosta?ych w wysoko?ci - 1,0

§  7
Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów i zwolnie? okre?laj? odr?bne przepisy, przy czym skutki finansowe tych decyzji obci??aj? koszty dzia?alno?ci dydaktycznej wydzia?u (jednostki mi?dzywydzia?owej, ogól-nouczelnianej).

§  8
1. Nauczycielowi akademickiemu przys?uguje dodatkowe wynagrodzenie za zaj?cia dy-daktyczne wykonane ponad pensum usta-lone w  § 1 ust. 1 i 2 oraz w  § 2 niniejszej uchwa?y z wyj?tkiem nauczyciela akade-mickiego, któremu obni?ono wymiar pen-sum dydaktycznego z przyczyn okre?lo-nych w § 3.
2. Wysoko?? najni?szego wynagrodzenia za jedn? godzin? zaj?? dydaktycznych po-nad ustalone pensum okre?la rektor odr?-bnym zarz?dzeniem.
                                                                      
§  9
1. Dziekan zobowi?zuje kierowników wszystkich jednostek dydaktycznych do takiej organizacji procesu dydaktycz-nego, którego realizacja (rozliczanie roku akademickiego 2002/2003) nie spowoduje przekroczenia ?rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednost-ki.
2. Niedobór pensum dydaktycznego w jed-nostce rozliczeniowej za rok akademicki 2002/2003 mo?e by? odpracowany             za zgod? dziekana i kierowników przed-miotów w innej jednostce dydaktycznej, w której wyst?puj? godziny ponadwy-miarowe.

§ 10
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2002 r.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  146
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, w roku akademickim 2002/2003.

Na podstawie § 10 ust, 1 Statutu UWM  w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekruta-cyjn?  w sk?adzie:
Przewodnicz?cy
- prof. dr hab. Józef Górniewicz
V-ce Przewodnicz?cy
- dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM
Cz?onkowie:   
Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t
- dr hab. W?adys?aw Kordan
Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t
- dr hab. Janusz Klupczy?ski. prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Biologii  
- dr hab. Tadeusz Korniak, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Biologii  
-dr hab. Aleksander ?wi?tecki,prof. UWM
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej
- dr hab. Waldemar Kami?ski
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej
- dr hab. Krzysztof  ?wi?tek, prof.UWM
Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki
- dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego
- dr Iwona Ob??kowska – Galanciak
Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego
- dr Danuta Ossowska
Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa
- dr hab. Helena Gawro?ska, prof. UWM
Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa
- dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM
Przedstawiciel Wydz. Nauki o ?ywno?ci
- prof. dr hab. Zdzis?aw ?bikowski
Przedstawiciel Wydz. Nauki o ?ywno?ci
- prof. dr hab. Jerzy Borowski
Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa
- prof. dr hab. Józef Tworkowski
Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa
- prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski
Przedstaw. Wydzia?u Zarz?dzania
- dr hab. Anna ?api?ska, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Zarz?dzania
- dr hab. Roman Kisiel, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Prawa i Administracji
- dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Prawa i Administracji
-dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych
- dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych
- dr in?. El?bieta Szafranko
Przedstaw. Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej
- prof. dr hab. Wojciech Szweda
Przedstawiciel Wydzia?u Teologii
- ks. dr Jan Guzowski
Przedst. Wydz. Pedagogiki i Wych. Artystycznego
- dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM
Przedst. Wydz. Pedagogiki i Wych. Artystycznego
- dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM
Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego
- Tomasz Rynkowski
Sekretarz - mgr in?. Irena Koz?owska

§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatru-je i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymie-nionych komisji rekrutacyjnych.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  147
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Kalinin-gradzkim Pa?stwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja) o rozszerzonej wspó?-pracy.

Na podstawie art 48, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§  1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z Kaliningradzkim Pa?stwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja) o rozsze-rzonej wspó?pracy.

§  2
Tekst Porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  148
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z The University of New Brunswick                 w Kanadzie.

Na podstawie art 48, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§  1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z The University of New Brunswick w Kanadzie.

§  2
Tekst Porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  149
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku
w sprawie: przyznania tytu?u profesora honorowego prof.zwdr.hab.in?. Stanis?awo-wi Wro?skiemu.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r. stanowi si? co nast?puje:

§  1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci i przyznaje tytu? profesora honorowego
prof.zw.dr.hab.in?. STANIS?AWOWI WRO?SKIEMU

§  2
Wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?yw-no?ci w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§  3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej pod-j?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Stanowiska Senatu

Stanowisko
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia2002 roku

w sprawie: stosowania ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Dzia?aj?c na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?aj?c stanowisko spo?eczno?ci akademickiej UWM wskazuje       na piln? potrzeb? nowelizacji ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz-nych (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pó?n.zm.) przez wy??czenie pa?-stwowych szkó? wy?szych z kr?gu podmiotów zobowi?zanych do jej stosowania, wzgl?dnie o podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do koniecz-nych i pilnych zmian w ustawie.
Dotychczasowa regulacja ustawowa nakazuje stosowa? te same regu?y i zasady post?powania w sprawie zamówie? publicznych wobec wszystkich podmiotów, które dysponuj? ?rod-kami publicznymi nie uwzgl?dniaj?c specyfiki szkó? wy?szych. W konsekwencji ustawa sta?a si? czynnikiem parali?uj?cym dzia?anie szko?y wy?szej, powoduje zbiurokratyzowanie gospo-darowania ?rodkami finansowymi, a nie ich rzeczywist? oszcz?dno??.
Senat popiera stanowisko Rady G?ównej Szkolnictwa Wy?szego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie stosowania ustawy o zamó-wieniach publicznych przez szko?y wy?sze.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenia Rektora


Zarz?dzenie Nr 11
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2002 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.
 
Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz  § 13 pkt. 5 Statutu  Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W Zarz?dzeniu Nr 53 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie wprowa-dzenia Regulaminu sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet War-mi?sko-Mazurski w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. Ust. 1 § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem sprzeda?y jest prawo u?ytkowania wieczystego gruntu lub prawo w?asno?ci gruntu w?asnego pod budow-nictwo   mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, w celu poprawy zagospo-darowania nieruchomo?ci przyleg?ej lub uregulowania spraw w?asno?ciowych na nieruchomo?ci w niezb?dnym zakresie, pracownikom Uniwersytetu oraz innym osobom fizycznym lub prawnym”.
2. W ust. 2 § 14 dodaje si? pkt. 4 o nas-t?puj?cym brzmieniu:
„4) Osoby prawne nabywaj?ce od Uniwer-sytetu prawo u?ytkowania wieczystego gruntu lub prawo w?asno?ci gruntu w celu uregulowania spraw w?asno?ciowych na nieruchomo?ci.”
3.  Ust. 2 § 22 otrzymuje brzmienie:
„2. Og?oszenie to powinno zawiera? czas, miejsce, przedmiot, warunki oraz form? przetargu”.
4. Ust. 1 § 23 otrzymuje brzmienie:
„1. Przetarg dochodzi do skutku, je?eli wp?ynie przynajmniej jedna wa?na oferta nabycia nieruchomo?ci budowlanej, prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub pra-wa w?asno?ci gruntu w?asnego i oferent zaproponuje cen? nabycia wy?sz? od ceny wywo?awczej przynajmniej o jedno post?-pienie. Post?pienie ustala si? na 2 % ceny wywo?awczej”.
5. Zdanie pierwsze ust. 1 § 25 otrzymuje brzmienie:
„Udzia? w przetargu mo?na uzale?ni? od wp?a-cenia wadium”.
6. Dodaje si? § 28 a o nast?puj?cym brzmieniu:
„1. Nieruchomo?ci lub prawo u?ytkowania wieczystego gruntu  przeznaczone do sprze-da?y mog? by? zbyte bez przetargu na pod-stawie decyzji Rektora z wy??czeniem zasad okre?lonych w niniejszym regulaminie.
2. Powy?sze mo?e mie? miejsce tylko w sytuacji, gdy osoby, którym przys?uguje pierwsze?stwo kupna nie skorzystaj? z tego prawa a og?oszony przetarg nie wy?oni? nabywcy.
3.  Cena sprzeda?y na zasadach okre?lonych w niniejszym paragrafie nie mo?e by? ni?-sza od ceny wywo?awczej z przetargu po-wi?kszonej o jedno post?pienie, o którym mowa w § 23 ust. 1 regulaminu”.
    4.Pozosta?e warunki takiej sprzeda?y ustalasi? w drodze rokowa? z nabywc?. 
7. § 33 otrzymuje brzmienie:
„Na cele publiczne lub w przypadkach gos-podarczo uzasadnionych, niektóre nierucho-mo?ci mog? by? zbywane, przekazywane nieodp?atnie b?d? za odszkodowaniem jednostkom samorz?du terytorialnego”.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
 
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 12
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie:  zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 129 Senatu Uniwersytetu z dnia 21 marca 2002 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 maja 2002 r. w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci zmienia si? nazw? Instytutu Towaroznawstwa     i Oceny Jako?ci na:
INSTYTUT TOWAROZNAWSTWA   
I KSZTA?TOWANIA JAKO?CI ?YWNO?CI.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowa-dzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 13
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2002 roku
w sprawie: zasad organizacji konferencji naukowej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zorganizowanie konferencji naukowej przez jednostk? organizacyjna Uniwersytetu w je-go siedzibie lub poza siedzib? Uniwersytetu wymaga akceptacji prorektora ds. nauki i wspó?pracy z gospodark?.
2. Wniosek o wyra?enie zgody wed?ug wzoru zawartego w za??czniku Nr 1 do Zarz?-dzenia, sk?ada si? w Biurze Nauki i Wspó?pracy z Gospodark? co najmniej na 1 miesi?c przed terminem konferencji.

§ 2
7. Warunkiem uzyskania zgody na organizacj? konferencji naukowej jest potwierdzenie przez dziekana wydzia?u o samofinan-sowaniu konferencji naukowej.
8. ?ród?em finansowania konferencji mog? by? przekazywane na oddzielne subkonto ?rodki finansowe:
1) z wp?at za uczestnictwo w konferencji,
2) pochodz?ce od sponsorów,
3) przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na organizacj? konferencji w ramach dzia?alno?ci wspomagaj?cej badania naukowe,
4) z dotacji przyznanej jednostce organi-zacyjnej na dzia?alno?? statutow?, bada-nia w?asne lub dzia?alno?? dydaktyczn? – na dofinansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej wy??cznie w?asnych pracowników jednostki.
3. Konferencje naukowe nie mog? by? finansowane z rezerwy finansowej prorektora do spraw nauki i wspó?pracy z gospodark?.

§ 3
Organizator konferencji naukowej w terminie 30 dni od dnia zako?czenia konferencji przedstawi prorektorowi ds. nauki i wspó?-pracy z gospodark? sprawozdanie uwzgl?-dniaj?ce rozliczenie finansowe konferencji wed?ug wzoru zawartego w za??czniku Nr 2 do Zarz?dzenia.

§ 4
Ewidencj? organizowanych konferencji nauko-wych prowadzi Biuro Nauki i Wspó?pracy  z Gospodark?.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 14
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie: zmiany zasad naliczania i uru-chamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uzna-niowych pracownikom Uniwersytetu nie b?d?cym nauczycielami akademickimi.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?-nia 2001 roku w sprawie warunków wyna-gradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla praco-wników uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182) oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 29 pa?dziernika 1999 roku w sprawie zasad wspó?dzia?ania ze zwi?zkami zawodo-wymi stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W zarz?dzeniu Nr 13 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie zasad naliczania i uruchamiania funduszu premio-wego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwer-sytetu nie b?d?cym nauczycielami akade-mickimi, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. w § 4 ust. 1 wyrazy „Dziekana lub Dy-rektora Administracyjnego” zast?puje si? wyrazami „zatwierdzenia przez Dziekana, Pro-rektora sprawuj?cego nadzór nad jednostkami ogólnouczelnianymi i mi?dzywydzia?owymi lub Dyrektora Administracyjnego”;
2. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Sekcja Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczy-cielami Akademickimi przekazuje zatwier-dzone wnioski do Dzia?u P?ac, a przypadki sporne lub nie uregulowane w niniejszych zasadach przedk?ada do rozstrzygni?cia Pro-rektorowi ds. Kadr.”.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 15
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 maja 2002 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 142 i Nr 143 Senatu Uniwersytetu z dnia 10 maja 2002 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W strukturze organizacyjnej Wydzia?u Zarz?-dzania wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. przekszta?ca si?:
 a) Zak?ad Statystyki i Ekonometrii w zes-pó? dydaktyczny funkcjonuj?cy w ra-mach Katedry Statystyki i Informatyki;
 b) Zak?ad Systemów Informatycznych w Zarz?dzaniu w zespó? dydaktyczny funkcjonuj?cy w ramach Katedry Statystyki i Informatyki;
2. znosi si?:
 a) Zak?ad Ekonomiki i Organizacji Produk-cji funkcjonuj?cy dotychczas w ramach Katedry Ekonomiki Produkcji;
 b) Zak?ad Zarz?dzania Produkcj? funkcjo-nuj?cy dotychczas w ramach Katedry Ekonomiki Produkcji;
3. tworzy si? Katedr? Ubezpiecze?.

§ 2
W strukturze organizacyjnej Wydzia?u Prawa i Administracji wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1.  znosi si?:
 a) Zak?ad Historii Pa?stwa i Prawa Polskie-go;
 b) Zak?ad Powszechnej Historii Pa?stwa i Prawa;
2. tworzy si? Katedr? Historii Pa?stwa i Prawa;
3. wy??cza si? z Zak?adu Prawa Rzymskiego       i Prawa Kanonicznego problematyk? dotycz?c? Prawa Kanonicznego i tworzy si?           – Zak?ad Prawa Kanonicznego;
4. zmienia si? nazw? Zak?adu Prawa Rzym-skiego i Prawa Kanonicznego na Zak?ad Prawa  Rzymskiego.

§ 3
1. Zmiany, o których mowa w § 1 wchodz? w ?ycie z dniem 1 czerwca 2002 r.
2. Zmiany, o których mowa w § 2 wchodz? w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2002 r.

§ 4
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzo-nymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.
 
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 16
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: odp?atno?ci za zaj?cia dydak-tyczne w Uniwersytecie, w roku akade-mickim  2002/2003.

Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 202 ustawy  z  12  wrze?nia  1990 r. o szkolnictwie  wy?szym  (Dz. U. Nr 65,  poz. 385) oraz na podstawie § 8 i 9 ust. 2 roz-porz?dzenia Rady Ministrów z 17 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finansowej  uczelni  (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z pó?niejszymi zmianami), stanowi  si?, co  nast?puje:

§ 1
1.  Pobiera  si?  op?at? za  zaj?cia dydaktyczne na  studiach wieczorowych i zaocznych: I – VI roku  studiów zawodowych i ma-gisterskich, magisterskich uzupe?niaj?cych oraz na studiach eksternistycznych.
2.  Pobiera si? op?at? za powtarzanie przed-miotów na studiach dziennych oraz za pow-tarzanie przedmiotów realizowanych w ra-mach przygotowania pedagogicznego, pro-wadzonych systemem dziennym w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej.
3.  Pobiera si? op?at? pe?n? lub cz??ciow? (w przypadku dofinansowania MENiS) na studiach podyplomowych i wszystkich  kursach specjalnych organizowanych  przez Uniwersytet.
4.  Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne realizowane systemem wieczorowym i za-ocznym w semestrach od I do X, w ramach przygotowania pedagogicznego prowadzo-nego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


§ 2
Kwota odp?atno?ci na poszczególnych rodzajach i semestrach studiów wieczorowych i zaocznych wynosi:
1/ Magisterskie, zawodowe (in?ynierskie i li-cencjackie) oraz magisterskie uzupe?niaj?ce-  odpowiednio (studia zaoczne – wg za??-cznika nr 1 i studia wieczorowe – wg za??-cznika nr 2).
2/ Magisterskie studia uzupe?niaj?ce we wspó?-pracy z Uniwersytetem Minnesota:
 a. specjalno?? zarz?dzanie w agrobiznesie  - 3.000 z? za ka?dy  semestr,
 b. specjalno?? zarz?dzanie w biznesie i administracji - 4.000 z? za ka?dy semestr.
3/ Magisterskie  eksternistyczne - 350 z? za ka?dy przedmiot. 
4/ Realizowanie  przedmiotów  na innych se-mestrach (w ramach odrabiania ró?nic progra-mowych) 50% kosztów ka?dego przedmiotu (niezale?nie od semestru) - za jedn? godzin?  dydaktyczn?: 7,50 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).           
5/ Powtarzanie okre?lonego semestru lub  przedmiotu (ów):
 a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedn? go-dzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
 b) od III do X  semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).       
6/ Powtarzanie okre?lonego poziomu  (semestru) j?zyka  obcego  (lektoratu) - 11,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
7/ Powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
8/  Powtarzanie przedmiotów humanizuj?cych tj.: filozofia, logika, socjologia, realizowanych na poszczególnych kierunkach - 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
9/ Powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanych na poszczególnych kierunkach za jedn? go-dzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).
10/ W ramach kszta?cenia pedagogicznego, realizowanego systemem wieczorowym i za-ocznym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, pobiera si? op?at? za powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów) na semestrach od I do X wg pe?nych kosztów realizacji  przedmiotu (ów) – 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
11/ Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ramach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizo-wanego w formie zaocznej i wieczorowej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej wynosi 200 z? za ka?dy semestr.
 
§ 3
1.  Studia dzienne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne, realizowane systemem dziennym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej s? nieodp?atne.
2.  Na studiach dziennych pobiera si? op?at?   za powtarzanie przedmiotów:                         
 a) na I  i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) za jedn? go-dzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
 b) od III do XI  semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z?   x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).
3.  Za powtarzanie okre?lonego  poziomu  (semestru) j?zyka obcego (lektoratu)  - 11,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
4.  Za powtarzanie przedmiotów: psychologia   i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 7,50 z? za jedn? go-dzin? dydaktyczn?.
5.  Za powtarzanie przedmiotów humani-zuj?cych tj.: filozofia, logika, socjologia, realizowanych na poszczególnych kierun-kach - 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktycz-n?.
6.  Za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowa-nych na poszczególnych kierunkach             za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).
7.  W ramach kszta?cenia pedagogicznego, realizowanego systemem dziennym  w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, po-biera si? op?at? za powtarzanie przedmiotu (ów) w semestrach od I do X wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu – 7,50 z?        za jedn? godzin? dydaktyczn?.

§ 4
Je?eli student studiów dziennych, wieczo-rowych i zaocznych, powtarzaj?cy przedmiot nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 250,00 –z? .

§ 5
Op?aty wymienione w § 2 pkt. 4,5,6,7,8,9,10 oraz w § 3 ust. 2,3,4,5,6,7 dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze? (wyk?ady        s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku realizowania przedmiotu tylko w formie wyk?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

§ 6
Nauczyciele  kierowani  przez  Kuratoria  O?wiaty,   za  studia  wymienione  w  § 2  pkt. 1, wnosz? op?at? w pe?nej wysoko?ci przed rozpocz?ciem semestru. Po otrzymaniu przez uczelni? dofinansowania MENiS, kwota refun-dowana podlega zwrotowi na rzecz nau-czyciela.

§ 7
Studenci studiów zaocznych, wieczorowych, oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej w formie zaocznej i wieczorowej zobowi?zani do odby-cia praktyki  pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??.

§ 8
Op?at, o  których  mowa  w §1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, § 3, § 4, § 5, § 7 niniejszego  zarz?dzenia nie pobiera si? od studentów studiów dziennych i zaocznych, przyj?tych na studia przed dniem 1 kwietnia 1991 roku.

§ 9
1. Studiowanie w charakterze wolnego s?ucha-cza na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych jest odp?atne.
2. Wysoko?? op?at okre?la za??cznik nr 4.
3. Terminy wniesienia op?at okre?laj? Uchwa?y Senatu UWM w Olsztynie Nr 105 i Nr 106 z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.

§ 10
1.  Na  studiach  dziennych, wieczorowych i zaocznych pobiera si? jednorazow? zrycza?towan? op?at?,z tytu?u wszelkiego  rodzaju przeniesie? - 500,00  - z?
 a. przy zmianie formy studiów,
 b. przy zmianie kierunku lub specjalno?ci,
 c. z innej uczelni itp.
2.  Po wznowieniu studiów, studenta obo-wi?zuje  wniesienie op?aty:
 a)    za powtarzany przedmiot (powtarzane przedmioty) wed?ug zasad okre?lonych w § 2 pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz w § 3  ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz § 4 i § 5.
 b) za odrabianie ewentualnych ró?nic programowych wed?ug zasad okre?lonych w  § 2  pkt. 4 oraz § 5.
3.  Dokonywanie wszelkiego rodzaju przenie-sie? studentów pierwszego semestru studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, mo?e nast?pi?:
 a) na studiach dziennych i wieczorowych - przed zako?czeniem trzeciego tygodnia zaj?? dydaktycznych,
 b) na studiach zaocznych - przed rozpocz?ciem zaj?? dydaktycznych, przewidzianych na drugim zje?dzie.
4.  W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru ze studiów zaocznych lub wieczorowych na studia zaoczne   lub wieczorowe, na poziomie wydzia?ów:
 a) wniesiona przez kandydata kwota odp?atno?ci za studia na wydziale rekrutuj?cym zostaje przekazana na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego. Ró?nica w kwocie odp?atno?ci za studia powinna by? uregulowana na wydziale przyjmuj?cym;
 b) zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u rekrutuj?cego.
5. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru studiów dziennych na studia wieczorowe lub zaoczne  na poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u rekrutuj?cego.
6. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru studiów wieczorowych lub zaocznych na studia dzienne  na poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego.
7. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru ze studiów dziennych na studia dzienne na  poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego.

§ 11
1. Wniesienie op?at wymienionych w §§  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i § 10 ust. 1 i 2 jest warunkiem:
 - wpisania na semestr,
 - rozpocz?cia realizacji  przedmiotu,
 - rozpocz?cia praktyki,
 - przyst?pienia do egzaminu w try-bie eksternistycznym.
2. Okre?lony zarz?dzeniem  tryb wnoszenia op?at stosuje si? równie? w przypadku wznowienia studiów i wszelkiego rodzaju przeniesie?.

§ 12
W  przypadkach  rezygnacji z nauki w czasie trwania semestru  -  wniesione op?aty nie pod-legaj?  zwrotowi.

§ 13
1. W  uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na wniosek studenta (w przypadku studentów studiów dziennych  zaopiniowany ponadto przez wydzia?owy organ  samorz?du  studenckiego), dziekan mo?e wyrazi? zgod? na wniesienie op?aty  w dwóch  ratach z zachowaniem zasad:
 a) uiszczenie I raty jest warunkiem wpisania na semestr,
 b) uiszczenie II raty powinno nast?pi? w trakcie semestru, przy czym warunkiem przyst?pienia do sesji egzaminacyjnej letniej lub zimowej jest okazanie dowodu op?aty II raty.
2. Studenci studiów wieczorowych i zaocznych b?d?cy pracownikami Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie realizu-j?cy kszta?cenie w Uniwersytecie,  mog?  ubiega?  si? o obni?enie op?aty za studia do wysoko?ci 50% okre?lonej kwoty. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u, na którym realizowany jest kierunek studiów. 
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotycz?  studen-tów  studiów zaocznych wymienionych  w  § 2  pkt. 2.
4. Op?aty podlegaj?  ?cis?ej  ewidencji  w  dzie-kanatach. Ostatecznego rozliczenia op?at   za zaj?cia dydaktyczne dokonuje dziekan.

§ 14
Zarz?dzenie  wchodzi  w  ?ycie z dniem 1 lipca 2002 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 17
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku

w sprawie: utworzenia ogólnouczelnianej jednostki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie o nazwie Mi?dzyna-rodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie.
 
Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu w zwi?zku z § 21 ust. 2 Statutu Uniwersytetu, zarz?dza si? co nast?puje:

§ 1
1. Tworzy si? jednostk? ogólnouczelnian? o nazwie Mi?dzynarodowe Centrum Eduka-cyjne w Braniewie.
2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawuje prorektor wyznaczony przez rektora.

§ 2
Do zada? Mi?dzynarodowego Centrum Eduka-cyjnego w szczególno?ci nale?y:
1) prowadzenie bada? naukowych z zakresu historii, kultury pogranicza, ochrony ?rodowiska naturalnego i kulturowego, nauk humanistyczno-spo?ecznych, techniczno-przyrodniczych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie;
2) ewidencja i archiwizowanie materia?ów naukowych;
3) wykonywanie ekspertyz naukowych zleconych przez podmioty gospodarcze i jednostki spo?eczno-kulturalne;
4) nawi?zywanie kontaktów z o?rodkami naukowymi krajów basenu Morza Ba?-tyckiego oraz Europy Wschodniej;
5) promocja osi?gni?? naukowych i popularyzowanie wiedzy;
6) prowadzenie ró?nych form kszta?cenia.

§ 3
Pracami Centrum kieruje kierownik powo?any przez Rektora na okres kadencji w?adz Uniwersytetu.

§ 4
Szczegó?owe zasady funkcjonowania oraz organizacj? Centrum okre?la Regulamin stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 17 Rektora UWM
z dnia 31 maja 2002 r.
Regulamin
Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego
w Braniewie

§ 1
Szczegó?owy zakres prac Centrum okre?laj? roczne plany pracy i programy bada? naukowych Centrum opiniowane przez Rad? Naukow? Centrum i zatwierdzone przez w?a?ciwego prorektora.

§ 2
Organami Centrum s?: Kierownik i Rada Naukowa.

§ 3
1. Prac? Centrum kieruje kierownik powo?any przez Rektora na okres kadencji w?adz Uniwersytetu.
2. Do zakresu dzia?alno?ci kierownika Centrum nale?y w szczególno?ci:
 a) organizowanie i kierowanie prze-biegiem realizacji zada? Centrum;
 b) opracowywanie rocznych projek-tów, planów pracy i programów bada? naukowych oraz opracowywanie rocznych sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum;
 c) Preliminowanie ?rodków finansowych niezb?dnych do realizacji zada? Centrum.
2. We wszystkich podstawowych sprawach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Centrum kierownik zasi?ga opinii Rady.


§ 4
1. W sk?ad Rady Naukowej wchodz?:
 - Dziekan Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego;
 - Dziekan Wydzia?u Prawa i Administracji;
 - Dziekan Wydzia?u Humanistycznego;
 - Dziekan Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci;
 - Dyrektor Administracyjny.
2. Przewodnicz?cego Rady Naukowej wybieraj? cz?onkowie na pierwszym posiedzeniu.
3. Do zada? Rady Naukowej nale?y w szczególno?ci:
 - Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów pracy i programów bada? naukowych;
 - Opiniowanie rocznych sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum.

§ 5
Posiedzenia Rady Naukowej zwo?uje przewodnicz?cy, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 6
W Centrum mog? by? powo?ane zespo?y robocze dla wykonania okre?lonych zada?.

§ 7
Sprawy administracyjne, badawcze i finanso-we prowadzone s? przez w?a?ciwe komórki organizacyjne Uniwersytetu oraz pracowników administracyjnych Centrum wed?ug zasad obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.

§ 8
Nadzór nad gospodark? finansow? i materia-?ow? sprawuj?: dyrektor administracyjny i kwestor.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 18
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2002 roku

w sprawie zasad studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym, w zwi?zku z art. 140  ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym i paragrafu 1 ust. 6 Regulaminu Studiów UWM w Olszty-nie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym” – które stanowi? za??cznik 1 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 2
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem wieczorowym” – które stanowi? za??cznik 2 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 3
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym” – które stanowi? za??cznik 3 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 4
1. Zasady studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, obowi?zuj? w roku akademickim 2002/2003.
2. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 19
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie przedsi?biorczo?ci i nowoczesnego zarz?dzania firm?.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Mi?dzynarodowym Centrum Biznesu i Administracji Publicznej tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie przedsi?biorczo?ci i nowoczesnego zarz?dzania firm?.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 20
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie:  utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie ekonomii - rachunkowo?? bud?etowa.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na  Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie ekonomii – rachunkowo?? bud?etowa.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 21
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: utworzenia  Studiów  Podyplomowych „Komputery i Nanotechnologia”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i orga-nizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Nauk Technicznych  tworzy si? Studia Podyplomowe „Komputery i Nanotechnologia”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych o dowolnym kierunku technicznym lub zwi?zany z technik?.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 22
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 czerwca 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomo-wych w zakresie studiów mened?erskich.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszy-mi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i orga-nizacji studiów podyplomowych w UWM  w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie studiów mened?er-skich.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 23
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 17 czerwca 2002 roku

w sprawie: utworzenia Muzeum Uniwer-syteckiego.

Na podstawie § 13 ust. 5, § 21 ust. 2 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 126 Senatu Uniwersytetu z dnia 21 marca 2002 r., stanowi si? co nast?puje:


§ 1
W jednostce ogólnouczelnianej Archiwum tworzy si? Muzeum Uniwersyteckie.

§ 2
Muzeum Uniwersyteckie jest jednostk? organizacyjn?, której zadaniem jest trwa?a ochrona wszelkich muzealiów zwi?zanych z histori? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie, informowanie o warto?ciach i tre?ciach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy na temat Uniwersytetu.

§ 3
1. Nadzór merytoryczny nad Muzeum sprawuje prorektor do spraw studiów doktoranckich i podyplomowych.
2. Dzia?alno?ci? Muzeum kieruje kierownik Archiwum UWM, który we wszystkich sprawach zasi?ga opinii Rady Archiwalnej.

§ 4
Szczegó?owe zasady funkcjonowania oraz organizacj? Muzeum okre?la Regulamin, sta-nowi?cy za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§ 5
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzo-nymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 23 Rektora UWM
z dnia 17 czerwca 2002 r.

Regulamin funkcjonowania
Muzeum Uniwersyteckiego
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie

Rozdzia? I
Postanowienia ogólne

§ 1
Muzeum Uniwersyteckie funkcjonuje w ra-mach Archiwum Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.


§ 2
Nadzór merytoryczny nad Muzeum sprawuje wyznaczony prorektor.

Rozdzia? II
Zakres dzia?alno?ci

§ 3
Muzeum Uniwersyteckie jest jednostk? organizacyjn?, której zadaniem jest trwa?a ochrona wszelkich muzealiów zwi?zanych z histori? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, informowanie o warto?ciach i tre?ciach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy na temat Uniwersytetu.

§ 4
Muzeum swoje zadania realizuje w szczególno?ci poprzez:
1) gromadzenie wszelkich dóbr kultury Uniwersytetu w postaci druków, dokumentów, fotografii, zabytków sztuki i rzemios?a oraz innych pami?tek historycznych;
2) katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych zbiorów;
3) zabezpieczenie zabytków pozostaj?cych w u?ytkowaniu jednostek uniwersyteckich;
4) wpisywanie do inwentarza muzealiów stanowi?cych w?asno?? Muzeum;
5) przechowywanie zgromadzonych zbiorów;
6) zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów;
7) urz?dzanie wystaw sta?ych i okresowych;
8) udost?pnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
9) prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej;
10) kontaktowanie si? ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu celem systematycznego uzupe?niania zbiorów;
11) wspó?prac? z innymi muzeami.

§ 5
1. Gromadzenie zbiorów muzealnych nast?puje przede wszystkim w wyniku przekazywania wszelkich eksponatów zwi?zanych z Uniwersytetem przez w?adze uczelni, kierowników jednostek organizacyjnych, a tak?e przez osoby prywatne.
2. Zbiory muzealne podlegaj? zinwentaryzowaniu zgodnie z zasadami ewidencjonowania dóbr kultury obowi?zuj?cymi           w muzeach.
3. W sprawach zapewnienia bezpiecze?stwa zgromadzonym muzealiom decyzje podejmuje dyrektor administracyjny.

§ 6
Pozyskiwanie zbiorów mo?e nast?powa? drog? przekazywania z urz?du, darowizn, zakupów, wypo?ycze? i depozytów.

§ 7
W przypadku pozyskiwania zbiorów muzealnych drog? zakupu Rada Archiwalna zobowi?zana jest wyda? stosown? opini? i ustosunkowa? si? do oferowanej ceny. Zgod? na zakup muzealiów wydaj? w?a?ciwe w?adze Uczelni.

§ 8
Muzealia mog? by? przenoszone poza teren Muzeum w nast?puj?cych przypadkach:
1) wypo?yczenia innym muzeom;
2) potrzeby konserwacji, bada?, zapewnienia bezpiecze?stwa;
3) ekspozycji na wystawach.

Rozdzia? III
Pracownicy Muzeum

§ 9
Dzia?alno?ci? Muzeum kieruje kierownik Ar-chiwum UWM. W sprawach wynikaj?cych z dzia?alno?ci Muzeum organem doradczym   i opiniodawczym jest Rada Archiwalna.

§ 10
Pracowników Muzeum obowi?zuje sta?a troska o powierzone mienie muzealne, w szczególno?ci o zbiory Muzeum.

Rozdzia? IV
Lokal Muzeum

§ 11
Baz? lokalow? Muzeum stanowi?:
1) sale wystawiennicze;
2) magazyny muzealne;
3) pomieszczenia biurowe.

§ 12
Magazyny muzealne i sale wystawiennicze powinny spe?nia? wszelkie warunki zapewniaj?ce w?a?ciwy stan zachowania i bezpiecze?stwo zgromadzonych zbiorów.

Rozdzia? V
Postanowienia ko?cowe

§ 13
1. Zmiany regulaminu mog? by? dokonane zarz?dzeniem Rektora.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem Rektora.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 24
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 czerwca 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie  kszta?cenia pedagogicznego.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Centrum Edukacji Nauczycielskiej tworzy si? Studia Podyplomowe w zakre-sie kszta?cenia pedagogicznego.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posia-daj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 25
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 czerwca 2002 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplomowych dla nauczycieli biologii w gimnazjach.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Biologii z dnia 24 maja 2002 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Biologii Studiów Podyplomowych dla nauczycieli biologii w gimnazjach.
2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplo-mowe z Biologii.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Decyzje Rektora


Decyzja Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 kwietnia 2002 roku

w sprawie:  sk?adania wniosków na dostawy, wykonywanie us?ug i robót budowlanych w trybie zamówie? publicznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), w zwi?zku z ustaw? z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz.U. 1998 nr 119 poz. 773 z pó?n.zm., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W roku 2002 ustala si? nast?puj?ce terminy sk?adania wniosków na dostaw?, wykonywanie us?ug i robót budowlanych prowadzonych   w trybie zamówie? publicznych:
I. do 30 kwietnia 2002 roku;
II. do 16 wrze?nia 2002 roku;
III. do 5 listopada 2002 roku.

§ 2
Wnioski, o których mowa w § 1, zaakceptowane przez kierownika jednostki organizacyjnej pod wzgl?dem merytorycznym oraz przez kwestora pod wzgl?dem finansowym nale?y sk?ada? w Zespole do Spraw Zamówie? Publicznych – ul. Heweliusza 12, p. 18 i 19, tel. 523 32 23.

§ 3
Wnioski o realizacj? zamówie? na dostawy i wykonanie us?ug dotycz?cych sprz?tu komputerowego oraz cz??ci do komputerów, uwzgl?dniaj?ce opinie o których mowa w § 2  i terminy o których mowa w § 1, nale?y sk?ada? w Centrum Informatycznym – Plac Cieszy?ski 1, blok 43, p. 8, tel. 523 45 45.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 maja 2002 roku

w sprawie powo?ania Zespo?u Koordynacyjnego ds. VI Programu Ramowego Unii Europejskiej.
2002/2003.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Zespó? Koordynacyjny ds. VI Programu Ramowego Unii Europejskiej,w sk?adzie:
• przewodnicz?cy – prof.dr hab. Stefan Ziajka
• cz?onkowie:
o prof.dr hab. Idzi Gajderowicz,
o dr hab. Marek Kruk,
o prof.dr hab. Miros?aw ?uczy?ski,
o dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM,
o dr hab. Stanis?aw Okrasa, prof. UWM,
o dr.in?. Andrzej Sura?y?ski,
o prof.dr hab. Zbigniew Szwejkowski,
o prof.dr hab. Jerzy Wilde.

§ 2
Zadaniem Zespo?u jest koordynacja wszystkich dzia?a? zwi?zanych z udzia?em zespo?ów badawczych Uniwersytetu w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej.

§ 3
Obs?ug? administracyjn? Zespo?u zapewnia Biuro ds. Wspó?pracy z Zagranic? (tel. 523 39 26, fax. 524 04 94, e-mail: bwz@uwm.edu.pl)

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 6
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 31 maja 2002 roku.

w sprawie: ramowej organizacji roku akademickiego 2002/2003 na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu UWM w Ol-sztynie z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? ramow? organizacj? roku akademickiego 2002/2003, jak w za??czniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych, ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów zaocznych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2002 roku.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2002 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Decyzji Nr 6 Rektora UWM
z dnia 31 maja 2002 r.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2002/2003
na studiach dziennych, wieczorowych
i zaocznych

Semestr Data
Uczelniana i wydzia?owe inauguracje roku akademickiego 30.09. 2002r. 
– 1-2.10.2002r.
semestr
zimowy zaj?cia dydaktyczne 3.10.2002r.
– 21.12.2002r.
 wakacje zimowe 23.12.2002r.
– 4.01.2003r.
 zaj?cia dydaktyczne 6.01.2003r.
- 25.01.2003r.
 sesja egzaminacyjna zimowa 27.01.2003r.
- 8.02.2003r.
 sesja egzaminacyjna
zimowa-poprawkowa 10.02.2003r.
- 15.02.2003r.
semestr
letni zaj?cia dydaktyczne 17.02.2003r.
- 17.04.2003r.
 wakacje wiosenne 18.04.2003r.
- 23.04.2003r.
 zaj?cia dydaktyczne 24.04.2003r.
- 6.06.2003r.*
 sesja egzaminacyjna letnia 7.06.2003r.
- 20.06.2003r.
 wakacje, praktyki wakacyjne 21.06.2003r.
- 26.09.2003r.
 sesja egzaminacyjna
jesienna-poprawkowa 1.09.2003r.
- 13.09.2003r.
* w tym 2.05.2003 r. (pi?tek) – dzie? rektorski


Decyzja Nr 7
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2002 roku.

w sprawie: wynagradzania cz?onków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz cz?onków Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stosownie do roz-porz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracow-ników uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz.1182.), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Nauczycielom akademickim bior?cym udzia? w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2002/2003 roku, przys?uguje wynagrodzenie:
1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób
• przewodnicz?cy - 332,00 z?
• sekretarz  - 299,00 z?
• pozostali cz?onkowie - 133,00 z?
2. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób
• przewodnicz?cy - 631,00 z?
• sekretarz  - 568,00 z?
• pozostali cz?onkowie - 252,00 z?
3. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób
• przewodnicz?cy - 931,00 z?.
• sekretarz  - 838,00 z?
• pozostali cz?onkowie - 372,00 z?

§ 2
Nauczycielom akademickim, bior?cym udzia? w pracach Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2002/2003 roku, przys?uguje wynagrodzenie:
1. przy liczbie kandydatów do 200 osób
• przewodnicz?cy - 332,00 z?
• sekretarz  - 299,00 z?
• pozostali cz?onkowie - 133,00 z?
2. przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób
• przewodnicz?cy - 631,00 z?
• sekretarz  - 568,00 z?
• pozostali cz?onkowie - 252,00 z?
3. przy liczbie kandydatów ponad 400 osób
• przewodnicz?cy - 931,00 z?.
• sekretarz  - 838,00 z?
• pozostali cz?onkowie - 372,00 z?

§ 3
W przypadku powo?ania drugiego sekretarza Wydzia?owej lub Kierunkowej Komisji Rekru-tacyjnej, wynagrodzenie ka?dego sekretarza ustala si? wg zasad okre?lonych w § 2 oraz § 9.

§ 4
Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 oblicza si? na podstawie liczby kandydatów, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego (z?o?yli dokumenty).

§ 5
1. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunkach: matematyka, filologia polska oraz pracy pisemnej testowej na kierunku filologia, sp. filologia germa?ska, sp. filologia angielska, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci:
1. przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac - 332,00 z?
2. przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac - 631,00 z?
3. przy liczbie – powy?ej 50 spraw-dzonych prac - 931,00 z?
2. Za sprawdzenie pracy pisemnej - testowej jednego kandydata na pozosta?ych kierunkach studiów, egzaminator otrzymuje wy-nagrodzenie w wysoko?ci:
1. przy liczbie - do 50 sprawdzonych prac - 332,00 z?
2. przy liczbie 51 - 100 sprawdzonych prac - 631,00 z?
3. przy liczbie – powy?ej 100 sprawdzo-nych prac - 931,00 z?
3. W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich ??czne wynagrodzenie nie mo?e by? wy?sze od okre?lonego dla danego przedzia?u.

§ 6
1. Za przeprowadzenie egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej ka?dego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodze-nie w wysoko?ci:
1) przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów (ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej) - 332,00 z?
2) przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów (ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej) - 631,00 z?
3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowadzonych egzaminów (ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej)        - 931,00 z?
2. Wynagrodzenie to mo?e by? wyp?acone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadz?cemu egzamin lub rozmow?   z danego przedmiotu, niezale?nie od liczby cz?onków komisji egzaminacyjnej.

§ 7
1. Za przeprowadzenie egzaminu z umiej?tno?ci praktycznych, cz?onkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 332,00 z?
2) przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych - 631,00 z?
3) przy liczbie – powy?ej 50 przepro-wadzonych egzaminów praktycznych    - 931,00 z?

§ 8
Egzaminator bior?cy równocze?nie udzia? w pracach Uczelnianej lub Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wy?sze) z wynagrodze? wymie-nionych w § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7.

§ 9
Cz?onkowie Uczelnianej i Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, otrzymuj? wyna-grodzenie rycza?towe za powierzon? prac? w wysoko?ci odpowiadaj?cej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrze?eniem, ?e prace b?d?ce przedmiotem umowy-zlecenia nie nale?? do obowi?zków pracownika i s? wykonywane poza obowi?zuj?cym pracownika wymiarem czasu pracy.

§ 10
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


INNE

POROZUMIENIE POMI?DZY
KRAJOW? RAD? RADIOFONII
I TELEWIZJI
A UNIWERSYTETEM
WARMI?SKO-MAZURSKIM
W OLSZTYNIE

Na podstawie uchwa?y nr 26 z 16 stycznia 2002 r. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podj?tej w odpowiedzi na wniosek Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 4 grudnia 2001 r. oraz uchwa?y nr 141 z 10 maja 2002 r Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, a tak?e z uwagi na potrzeb? kszta?cenia nowych kadr dla polskiego rynku mediów zawarte zostaje Porozumienie w sprawie patronatu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nad kszta?ceniem na kierunku studiów dziennikarstwo i komuni-kacja spo?eczna utworzonym w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie o nast?puj?cej tre?ci:

§ 1
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjmu-je patronat nad kierunkiem studiów dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, który od 1 pa?dziernika 2002 r. b?dzie realizowany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2
Patronat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obejmuje w szczególno?ci:
1) wspieranie w?adz uczelni w organizowaniu praktyk studenckich oraz sta?y naukowych w krajowych i zagranicznych o?rodkach radiowych i telewizyjnych;
2) pomoc w organizacji przez Uniwersytet kszta?cenia na odleg?o??;
3) uczestniczenie cz?onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w seminariach specjalistycznych i monograficznych oraz otwartych wyk?adach uniwersyteckich;
4) pomoc w pozyskiwaniu wysoko specjalistycznej kadry naukowej z zakresu dziennikarstwa dla Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 3
Porozumienie nie wyklucza mo?liwo?ci podej-mowania innych przedsi?wzi?? uzgodnionych mi?dzy Stronami.

§ 4
Odpowiedzialni za realizacj? Porozumienia s?:
 - w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – sekretarz;
 - w imieniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie – prorektor odpowiedzialny za proces kszta?cenia.

§ 5
1. Porozumienie zawiera si? na czas nie okre?lony.
2. Ka?dej ze Stron przys?uguje prawo rozwi?zania Porozumienia z ko?cem roku akademickiego z zachowaniem 12-miesiecznego okresu wypowiedzenia.

§ 6
Zmiana Porozumienia wymaga uzgodnie? mi?dzy Stronami w formie pisemnej.

§ 7
Tekst Porozumienia sporz?dzono w 4 jedno-brzmi?cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka?dej ze Stron.

§ 8
Porozumienie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania.

         Uniwersytet                             Krajowa
 Warmi?sko-Mazurski             Rada Radiofonii
         w Olsztynie                              i Telewizji   

          Prorektor                               Sekretarz
  I Zast?pca Rektora                   
prof.dr hab. J. Górniewicz          W. Czarzasty   

          Rektor                                Przewodnicz?cy                               
 prof.dr hab. R. J. Górecki             J. Braun 
                   
Olsztyn, 16 maja 200 r.

POROZUMIENIE O WSPÓ?PRACY

zawarte w dniu 31 maja 2002 roku
w Olsztynie
pomi?dzy

Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego – Rektora,

a

Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Zawodow? w Elbl?gu, zwan? dalej PWSZ reprezen-towan? przez dr hab. in?. Zbigniewa Walczyka, prof. PWSZ – Rektora.

§ 1
Uniwersytet i PWSZ zobowi?zuj? si? wspó?-pracowa? w zakresie ró?nych form kszta?cenia oraz organizacji bada? naukowych z udzia?em potencja?u naukowego i wyposa?enia badawczego Stron (Sygnatariuszy porozumienia).

§ 2
Uniwersytet na wniosek PWSZ w Elbl?gu zobowi?zuje si? konsultowa? i udziela? opinii w sprawach programowych oraz merytorycznych dotycz?cych kierunków i specjalno?ci zawodowych realizowanych w PWSZ, w celu uznania kompatybilno?ci planów i programów studiów w aspekcie mo?liwo?ci kontynuacji kszta?cenia magisterskiego uzupe?niaj?cego.

§ 3
1. Absolwenci kierunków i specjalno?ci zawodowych prowadzonych w PWSZ, mog? podj?? kszta?cenie na okre?lonych kierunkach Uniwersytetu, w ramach studiów  magisterskich uzupe?niaj?cych.
2. Rekrutacja kandydatów na I rok magisterskich studiów uzupe?niaj?cych, o których mowa w ust. 1, prowadzona b?dzie na podstawie ogólnie przyj?tych w Uniwersytecie zasad kwalifikacji na studia.

§ 4
Uniwersytet otwarty jest na promocj? kadry naukowo-dydaktycznej PWSZ.

§ 5
Porozumienie zostaje zawarte na czas nie okre?lony z mo?liwo?ci? rozwi?zania Porozu-mienia w ko?cem roku akademickiego, z zachowaniem 9 miesi?cznego okresu wypowiedzenia.

§ 6
Porozumienie sporz?dzono w dwóch jedno-brzmi?cych egzemplarzach, po jednym dla ka?dej ze Stron.

               Pa?stwowa                              Uniwersytet
     Wy?sza Szko?a Zawodowa      Warmi?sko-Mazurski   
                w Elbl?gu                                w Olsztynie

       dr hab. in?. Z. Walczyk,        prof. dr hab. R. J. Górecki
              prof. PWSZ                          
                  Rektor                                      Rektor


Ta strona by?a odwiedzana 8 razy (w tym z UWM 2 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa